سعید زرندی

saeidAZ

یکی بود یکی نبود @ اونی که بود تو بودی@ اونی که نبود من بودم