اینم بسر کل
۲

اینم بسر کل

اینم عزیز من

اینم عزیز من

اینم خیلی عجیب خدایاااااا
۱۰

اینم خیلی عجیب خدایاااااا

اینم شله زرد خاله یهوی.شهادت أمان سجاد
۳

اینم شله زرد خاله یهوی.شهادت أمان سجاد

اش دوغ من یهوی

اش دوغ من یهوی

تش نذری یهوی
۲

تش نذری یهوی

اینم کار من
۲

اینم کار من

خیلی بد

خیلی بد

یک اذر تولدم?شما منو لایک کنید کادو نخواستم
۳

یک اذر تولدم?شما منو لایک کنید کادو نخواستم

البته معذرت میخوام ها!

البته معذرت میخوام ها!

نظرتون جیه بسرا :-!
۶

نظرتون جیه بسرا :-!

اینم تیم من کسی مرات داره توهین کنه
۳

اینم تیم من کسی مرات داره توهین کنه

أین زشت و دوست دارم

أین زشت و دوست دارم

مدل کابینت میخوام واسه خونم تو روخدا بفرستید

مدل کابینت میخوام واسه خونم تو روخدا بفرستید

دوستش دارم

دوستش دارم