شبونه بی هوا

شبونه بی هوا

اسم من ...

اسم من ...

دعوا مرافه کردی

دعوا مرافه کردی

بیا این دل واسه تو هرجا میخایی بردا برو

بیا این دل واسه تو هرجا میخایی بردا برو

من ابان هستم شما چی بگید
۱

من ابان هستم شما چی بگید

ای عزیزم

ای عزیزم

اهنگ قشنگه

اهنگ قشنگه

بهتون خوش بگزره

بهتون خوش بگزره

دیگه خستم از این

دیگه خستم از این

😏😏❤❤❤❤

😏😏❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤...

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤...

😎😎😎

😎😎😎