خودرو نظامی

خودرو نظامی

تصویری از Mil_24 P Hind-F نیرو هوایی شوروی در افغانستان در ط...
۲

تصویری از Mil_24 P Hind-F نیرو هوایی شوروی در افغانستان در ط...

طرح تخیلی اسکای لون با دریچه های باز حمل محموله در مدار زمین...

طرح تخیلی اسکای لون با دریچه های باز حمل محموله در مدار زمین...

تصویری از جنگنده نسل 5 ام روسی پکفا.نیرو هوایی روسیه در بودج...

تصویری از جنگنده نسل 5 ام روسی پکفا.نیرو هوایی روسیه در بودج...

این سامانه که تنها در خدمت امریکا و کانادا بود از اولین رادا...

این سامانه که تنها در خدمت امریکا و کانادا بود از اولین رادا...

در تصویر خودروی جلویی از نوع IFU و با رادار و خودروی های عقب...

در تصویر خودروی جلویی از نوع IFU و با رادار و خودروی های عقب...

در تصویر شاهد متعلقات اپتیکی سامانه و یک تیربار اتوماتیک تغی...

در تصویر شاهد متعلقات اپتیکی سامانه و یک تیربار اتوماتیک تغی...

آتش نشان.......تسلیت!
۱

آتش نشان.......تسلیت!