"وُجــــــودِ تُــ♡ــو"مــیان تَــمام داشــته ها و نَــداشــ...
۲

"وُجــــــودِ تُــ♡ــو"مــیان تَــمام داشــته ها و نَــداشــ...

•تـــــو• بیاو... بِمــــان‌و... بِخَنــــدو... دل بِبَند به...

•تـــــو• بیاو... بِمــــان‌و... بِخَنــــدو... دل بِبَند به...

تو مـال‌منـی‌تاآخــرش💍  ‌

تو مـال‌منـی‌تاآخــرش💍  ‌

از من دورنَشو بخدا که در اتوبان قلبم گُم میشَویو روُدخانه چشمانَم گل آلود میشود

از من دورنَشو بخدا که در اتوبان قلبم گُم میشَویو روُدخانه چشمانَم گل آلود میشود

#تُ را میخواهم برای پیری برای روزهای دل مردهبرای شب های تنها...
۲

#تُ را میخواهم برای پیری برای روزهای دل مردهبرای شب های تنها...

چقدر دوس داشتنى هَستىوَقتى مـالِ منی♥️‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
۱

چقدر دوس داشتنى هَستىوَقتى مـالِ منی♥️‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...

کنار تو درگیر آرامشم
۱

کنار تو درگیر آرامشم

『نمی‌خواهَم بگیرم اختیار از دستِ تو، امّا...تو باید دلبرِ زی...

『نمی‌خواهَم بگیرم اختیار از دستِ تو، امّا...تو باید دلبرِ زی...

اونجاکه‌شاعرمیگه؛بسپاربه‌دستان‌مناين‌خرمن‌مورا‌•••من‌زاده‌شد...

اونجاکه‌شاعرمیگه؛بسپاربه‌دستان‌مناين‌خرمن‌مورا‌•••من‌زاده‌شد...

دوستت دارم

دوستت دارم