هرکسی دوست داره بیادو اجباری نیست. و اگر اومدین بمونین

sarzaminman101

کارمند مازندران آمل .
سلام دوستان خوش اومدین اگر اومدین بمونین

یار با ما بی‌وفایی می‌کند
بی‌گناه از من جدایی می‌کند

شمع جانم را بکشت آن بی‌وفا
جای دیگر روشنایی می‌کند

می‌کند با خویش خود بیگانگی
با غریبان آشنایی می‌کند

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیستکه زمان از دستش در برود و شما را از...
۱

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیستکه زمان از دستش در برود و شما را از...

نشناخته را مَحرم هر راز مڪن قفل دل خود بر همه ڪس باز مڪن در ...

نشناخته را مَحرم هر راز مڪن قفل دل خود بر همه ڪس باز مڪن در ...

من و تو آتش و اشکیم در دل یک شمعبه سرنوشت تو وابسته است تقدی...

من و تو آتش و اشکیم در دل یک شمعبه سرنوشت تو وابسته است تقدی...

جملگی در حکم سه پروانه ایمدر جهان عاشقان، افسانه ایماولی خود...

جملگی در حکم سه پروانه ایمدر جهان عاشقان، افسانه ایماولی خود...

ﻣﯿﻨﻮیسم ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋـﺸــﻖﺑﯿﻦ ﺗـﻮیے کہ همیشہﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺒـــ ﺧﺎﺹ...

ﻣﯿﻨﻮیسم ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋـﺸــﻖﺑﯿﻦ ﺗـﻮیے کہ همیشہﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺒـــ ﺧﺎﺹ...

نام های جدید و کاملا فارسی برای بعضی از سازمانها و وزارتخانه...

نام های جدید و کاملا فارسی برای بعضی از سازمانها و وزارتخانه...

اگر به خاطر زیبایی،دوست ام می داریدوستم مدار!خورشید را دوست ...

اگر به خاطر زیبایی،دوست ام می داریدوستم مدار!خورشید را دوست ...

پر گشودم سمت آزادی  از این ڪنج قفس  بر فراز آسمان  دیدم ڪسی ...

پر گشودم سمت آزادی از این ڪنج قفس بر فراز آسمان دیدم ڪسی ...

تو که اندازه ی دنیای خودم تنهاییبخدا مثل غــزل روی لبم می آی...

تو که اندازه ی دنیای خودم تنهاییبخدا مثل غــزل روی لبم می آی...

ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ؟💋💋😂💋💋ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺗﺮﺵ.💋💋ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ :ترش و ش...

ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ؟💋💋😂💋💋ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺗﺮﺵ.💋💋ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ :ترش و ش...

ِچشامو.وقتے تونگاهم میکنے دوست دارماسممو وقتے دوست.دارمکہ تو...

ِچشامو.وقتے تونگاهم میکنے دوست دارماسممو وقتے دوست.دارمکہ تو...

خدا کند که بمیرمزمان دیدن تُوکه مرگ حین زیارتبه جز سعادت نیس...

خدا کند که بمیرمزمان دیدن تُوکه مرگ حین زیارتبه جز سعادت نیس...

دلتنـگِ تنــگِ تنـگم پایم توان نداردسـرشارم از گلایه بغـضم ز...

دلتنـگِ تنــگِ تنـگم پایم توان نداردسـرشارم از گلایه بغـضم ز...

💜تقدیم به همه خانم ها💜در زیباترینعاشقانه های💜جهانهمیشه قلب ی...

💜تقدیم به همه خانم ها💜در زیباترینعاشقانه های💜جهانهمیشه قلب ی...

اندیشـیدن به توگرانبهـاتریـن سکـوت مـن اسـتطـولانی‌تـریـن و ...

اندیشـیدن به توگرانبهـاتریـن سکـوت مـن اسـتطـولانی‌تـریـن و ...

خـوشـا دلـی کـهتـو بـاشـی نگـار پـرده ‌نـشـیـنـش

خـوشـا دلـی کـهتـو بـاشـی نگـار پـرده ‌نـشـیـنـش

با تب و تاب اولین دیـدارخواهم آمد به دیدنت ای یـار

با تب و تاب اولین دیـدارخواهم آمد به دیدنت ای یـار

بر عشق تواَم ،         نه صَبر پیداست  نَه دلبی روی تواَم نه...

بر عشق تواَم ، نه صَبر پیداست نَه دلبی روی تواَم نه...

چنان تنهای تنهایمکه حتی نیستم با خودنمی‌دانم که عمری راچگونه...

چنان تنهای تنهایمکه حتی نیستم با خودنمی‌دانم که عمری راچگونه...

ای زده راه دیـــن من، شاهـد دل نشین مـنچشـــم تو در کمین من،...
۱

ای زده راه دیـــن من، شاهـد دل نشین مـنچشـــم تو در کمین من،...