عمل کن
۱

عمل کن

سیگار
۴

سیگار

هـــــــــــــــــــــہ مشتی یادتــــــــــــہ گفتـــــــــہ...

هـــــــــــــــــــــہ مشتی یادتــــــــــــہ گفتـــــــــہ...

ارزش داره لایک کنین
۱

ارزش داره لایک کنین

خسته از زندگی تکراری

خسته از زندگی تکراری

یه شب دیگه منو رفیقام کنار هم جاتون خالی
۵

یه شب دیگه منو رفیقام کنار هم جاتون خالی

امشب خیلی دلم گرفته خیلی بدجور داغونم بغضم ترکیده

امشب خیلی دلم گرفته خیلی بدجور داغونم بغضم ترکیده

منو عشقم یهویی
۲

منو عشقم یهویی

این آهنگو دان کنین خیلی زیباست
۱۹

این آهنگو دان کنین خیلی زیباست

منو جیگرم
۷

منو جیگرم

سعی کنین تک باشین بهترین باشین

سعی کنین تک باشین بهترین باشین

سلامتیهمه سربازای تنها سربازایی که مرخصی دارن ولی جایی رو جز...
۱

سلامتیهمه سربازای تنها سربازایی که مرخصی دارن ولی جایی رو جز...