......
۱۰

......

تسلیت به بهار ک دیگر یاس ندارد....
۳

تسلیت به بهار ک دیگر یاس ندارد....

مگه چته...!!!
۴

مگه چته...!!!

من با تو زیر باران نرفته اماما باران ک میبارد دلم برایت تنگ ...
۲

من با تو زیر باران نرفته اماما باران ک میبارد دلم برایت تنگ ...

امتحانش مجانیهمن به خاطر خودتون میگمخیلیا بودن نکردن الان هی...
۶

امتحانش مجانیهمن به خاطر خودتون میگمخیلیا بودن نکردن الان هی...

بی تابه....
۳

بی تابه....

کادوی ولتنتاین اینجانبツ
۱۶

کادوی ولتنتاین اینجانبツ

تو یه بعداز ظهر دلگیر جمعه ک خودمم خیلی دلم گرفته شروع کردم ...
۵

تو یه بعداز ظهر دلگیر جمعه ک خودمم خیلی دلم گرفته شروع کردم ...

دقیقا...

دقیقا...

جدیدا تو ویس میشه فیلم گزاشتاینم ببینید خیلی خیلی باحاله
۱۵

جدیدا تو ویس میشه فیلم گزاشتاینم ببینید خیلی خیلی باحاله

لواشک خوراش بیان جلووووو
۵

لواشک خوراش بیان جلووووو

راست میگه هآآآ
۱

راست میگه هآآآ

اوخی نمثثسایحبجاچجوثجحشزم....
۱

اوخی نمثثسایحبجاچجوثجحشزم....

اوخی ترثمزاکچیدظس....
۱

اوخی ترثمزاکچیدظس....

اوخی نبنثبتمجنلچمصکابنقیی....

اوخی نبنثبتمجنلچمصکابنقیی....

اوخی مطتزثییجلتسس....
۱

اوخی مطتزثییجلتسس....