ستاره

setareh1

بهارهم که نباشدمن به مهربانیتان ازشکوفه لبریزم…