ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕمﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ …ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ …ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨ...
۰

ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕمﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ …ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ …ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨ...

دلم تنگ شدهبرای یک عصرانه ی دو نفره در ایوان یک خانه ی قدیمی...
۰

دلم تنگ شدهبرای یک عصرانه ی دو نفره در ایوان یک خانه ی قدیمی...

️:leaf_fluttering_in_wind:تمام #تو:smiling_face_with_heart-s...
۰

️:leaf_fluttering_in_wind:تمام #تو:smiling_face_with_heart-s...