رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربانمطربا دف را بکوب و نیست بخت...

رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربانمطربا دف را بکوب و نیست بخت...

عاشق که نباشی، پاییز وصله‌ی ناجور فصل‌هاستپاییز را باید عاشق...

عاشق که نباشی، پاییز وصله‌ی ناجور فصل‌هاستپاییز را باید عاشق...

از بادها خسته‌اماز دریا دلم گرفته استهمچون قایقیکه بر دست آب...

از بادها خسته‌اماز دریا دلم گرفته استهمچون قایقیکه بر دست آب...

سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از اودل که باشد که نگردد  ...
۲

سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از اودل که باشد که نگردد ...

آنکه چون سایه ز شخص تو جدا نیست، منممکش ای دوست تو بر سایه خ...

آنکه چون سایه ز شخص تو جدا نیست، منممکش ای دوست تو بر سایه خ...

پشـت هـر کـوه بلند سبزه زاریست پـر از یاد خــدا🌷🙏#کمپین_حال_...

پشـت هـر کـوه بلند سبزه زاریست پـر از یاد خــدا🌷🙏#کمپین_حال_...

خسته ام و خستگی هایم مشابه هیچکدام از ارکان طبیعت نیستخسته ا...

خسته ام و خستگی هایم مشابه هیچکدام از ارکان طبیعت نیستخسته ا...

زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است در تفت کوره غم رفتن نگداختن...

زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است در تفت کوره غم رفتن نگداختن...

ما چو چنگیم و تو زخمه می زنیزاری از ما نه تو زاری می کنیما چ...

ما چو چنگیم و تو زخمه می زنیزاری از ما نه تو زاری می کنیما چ...

در این زمانه ی بی هیاهوی لال پرستخوشا به حال کلاغان قیل و قا...
۲

در این زمانه ی بی هیاهوی لال پرستخوشا به حال کلاغان قیل و قا...

من از جهانی دیگرمساقی از این عالم واهی رهایم کن...  رهایم کن...
۲

من از جهانی دیگرمساقی از این عالم واهی رهایم کن...  رهایم کن...

شهر خاموش من آن روح بهارانت کوشور و شیدایی انبوه هزارانت کوم...
۸

شهر خاموش من آن روح بهارانت کوشور و شیدایی انبوه هزارانت کوم...

آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر میخواهدفقط دستی است...

آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر میخواهدفقط دستی است...

همه برایم دست تکان دادنداما کم بودند دستانی که تکانم دادنددو...

همه برایم دست تکان دادنداما کم بودند دستانی که تکانم دادنددو...

کلاغ ها خیلی دوست دارند عقاب ها را اذیت کنند کلاغ با اینکه ا...

کلاغ ها خیلی دوست دارند عقاب ها را اذیت کنند کلاغ با اینکه ا...

تو با دلتنگیهای من تو با این جاده همدستی🌷#کمپین_حال_خوب🌷🌱

تو با دلتنگیهای من تو با این جاده همدستی🌷#کمپین_حال_خوب🌷🌱

گذشته را بشناس اما شناختن نه برای در آن ماندن شناختن برای  ا...

گذشته را بشناس اما شناختن نه برای در آن ماندن شناختن برای ا...

هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبدچون گدایی است که حاجت زگدا ...

هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبدچون گدایی است که حاجت زگدا ...

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ایولی حرفهایی که زده‌ای ارباب ...
۱

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ایولی حرفهایی که زده‌ای ارباب ...

هر چقدر بگوییممردها فلانزن‌ها فلانتنهایی خوب استدنیا زشت است...

هر چقدر بگوییممردها فلانزن‌ها فلانتنهایی خوب استدنیا زشت است...