خودشون خرگوشش هیچ فرقی باهم ندارن

خودشون خرگوشش هیچ فرقی باهم ندارن

نمی دونم چراهرچی فکر می کنم یاد بابا ام میافتم

نمی دونم چراهرچی فکر می کنم یاد بابا ام میافتم

ست لباسشو

ست لباسشو

خوردنیه

خوردنیه

سه فینگیلی

سه فینگیلی

اینجا ترکیه است خونه خاله ام اونجاست

اینجا ترکیه است خونه خاله ام اونجاست

ههههههخخخ

ههههههخخخ

پسر دایی فینگیلی من

پسر دایی فینگیلی من

دوتا خوشگل خانم

دوتا خوشگل خانم

خوشگله با گربه خوشگله

خوشگله با گربه خوشگله

خیلی دلم می خواهد که به تو دوست خوبم خیره شم و بهت بادکنک بد...

خیلی دلم می خواهد که به تو دوست خوبم خیره شم و بهت بادکنک بد...

elsaaaaa Annaaaa

elsaaaaa Annaaaa

واقعا همین طوره

واقعا همین طوره

ههههههههه

ههههههههه

خودم در بچگیهای زیبا ام

خودم در بچگیهای زیبا ام