شیرین

shiriiiiinn

مادر

امتیاز
29560
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

ژله ی مغز دار

1

نون خامه ای

رولت خامه ای خونگی

12

لگیمات

1

طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ...

1

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﯾﺪﻡ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺴ...

2

ژله ی شیر وعسل وانار

4

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاًسیس کردکاش م...

1

ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻨﻘﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﺪﻥﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍ...

2

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻤﺎﻡ...

درخواست وام ؛خداوندا شنیده ام وام بدون بهره می دهی! آمده ام ...

درخواست وام ؛خداوندا شنیده ام وام بدون بهره می دهی! آمده ام ...

ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩﻡﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖﻣﯽ ﺭﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ،ﺍﺯ ﺧﯿ...

زندگی یک پژواک استهر آن چه که می فرستید باز می گرددهر آن چه ...

.ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺑﺎﻋ...

2

کار خودمه

8

ژله جادویی