អមძរន

shokraneh72417

باران
دیر باریدی باران
دیر....
مدت هاست در حجم نبودن کسی
خشکیده ام......

نقشه ی پست قبلی #بافتنی #قلاببافیکانال آموزش رایگان بافتنی ب...
۲

نقشه ی پست قبلی #بافتنی #قلاببافیکانال آموزش رایگان بافتنی ب...

نقشه در پست بعدی #بافتنی #قلاببافی #قلاب_بافیکانال آموزش رای...
۲

نقشه در پست بعدی #بافتنی #قلاببافی #قلاب_بافیکانال آموزش رای...

ای آنکه تو را همچون نفس میکِشمتتو نباشی نفسم میل بُریدن دارد
۳

ای آنکه تو را همچون نفس میکِشمتتو نباشی نفسم میل بُریدن دارد

:memo:تو را نمی دانم،اما من دلم روشن استبه تمام اتفاقات خوب ...
۱

:memo:تو را نمی دانم،اما من دلم روشن استبه تمام اتفاقات خوب ...

موهایم راباد در هم ریختهدلم را تو ....

موهایم راباد در هم ریختهدلم را تو ....

اینم نقشه .. مربوط به پست قبلی...
۳

اینم نقشه .. مربوط به پست قبلی...

سلام. عزیزان من.. نقشه بافت اینو تو پست بعدی میتونید ببینید....

سلام. عزیزان من.. نقشه بافت اینو تو پست بعدی میتونید ببینید....

https://telegram.me/joinchat/B0o_XT5SFSrssaMq-5Lnzgدخترا فقط...

https://telegram.me/joinchat/B0o_XT5SFSrssaMq-5Lnzgدخترا فقط...

کانال بافتنی من: https://telegram. me//baftani_papiyoon
۱

کانال بافتنی من: https://telegram. me//baftani_papiyoon

ایده بگیرید!!! کانال بافتنی من: https:/telegram. me/baftani_...
۲

ایده بگیرید!!! کانال بافتنی من: https:/telegram. me/baftani_...

نیمکت عاشقی یادت هست؟کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش ...
۱

نیمکت عاشقی یادت هست؟کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش ...

یا امام حسین (ع) خودت حوائج نیازمندارو برآورده کن.... آمین!!...
۱

یا امام حسین (ع) خودت حوائج نیازمندارو برآورده کن.... آمین!!...

لبیک یا حسین (ع) .عاشورای سال 1394 .دوم آبان .... 19:17
۲

لبیک یا حسین (ع) .عاشورای سال 1394 .دوم آبان .... 19:17

دکتر علی شریعتی
۱

دکتر علی شریعتی

طراح کاور : #بهرنگ_نامداری

طراح کاور : #بهرنگ_نامداری

هشتم محرم 94
۱

هشتم محرم 94

کیست که مرا یاری کند

کیست که مرا یاری کند

سلام بر حسین تشنه لب.....
۱

سلام بر حسین تشنه لب.....

آیدی اینستاگرام من: @papiyoon
۱

آیدی اینستاگرام من: @papiyoon

سلطان عشق حسین (ع) 94/7/30 ****8محرم **** 14:20

سلطان عشق حسین (ع) 94/7/30 ****8محرم **** 14:20