#استوری فیک

#استوری فیک

-پایه۱۰ -مرواریدی ۱۱.۲سی سانت -قرمز ۶.۶۶دو سانت -واریاسیون بنفش نقره ای ۰۲+پنج سانت -پلاتینه سرد 10cp ده سانت

-پایه۱۰ -مرواریدی ۱۱.۲سی سانت -قرمز ۶.۶۶دو سانت -واریاسیون بنفش نقره ای ۰۲+پنج سانت -پلاتینه سرد 10cp ده سانت

#کار واجب😂

#کار واجب😂

#اینجوریاست

#اینجوریاست

#گل- کاغذکشی

#گل- کاغذکشی

#شیک باشیم

#شیک باشیم