تقصیر من نیست!   بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند، نه ...

تقصیر من نیست! بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند، نه ...