[سمانه]

smera

ایرانیم وافتخار میکنم ب ایرانی بودنم البته اگه گرونی بزاره خخخخخ(بنت العرب)