آهان ! خب فرقش یه چیزیه میتونی با پول خوشبختی و احترام و بیاری ولی خب نگهداشتنش نه چون پول همیشه که فکر میکنی نیست .

آهان ! خب فرقش یه چیزیه میتونی با پول خوشبختی و احترام و بیاری ولی خب نگهداشتنش نه چون پول همیشه که فکر میکنی نیست .

سعیمو میکنم ولی قول نمیدم بهت😂 ✌

سعیمو میکنم ولی قول نمیدم بهت😂 ✌

TRY THIS HAHAHAAAAA

TRY THIS HAHAHAAAAA

هیث لجر خدا بیامرزدت

هیث لجر خدا بیامرزدت

هی تو وقتی گیرفت به ما اوفتاد نگی کو وفا چون وقتی اعتماد ازبین بره وفا بی معنی میشه

هی تو وقتی گیرفت به ما اوفتاد نگی کو وفا چون وقتی اعتماد ازبین بره وفا بی معنی میشه

داداش حسین ! آره 12 سال بودیم باهم حالا تو کجایی و من کجام آرزوم اینه که همیشه پیشرفت کنی هرجاهستی.

داداش حسین ! آره 12 سال بودیم باهم حالا تو کجایی و من کجام آرزوم اینه که همیشه پیشرفت کنی هرجاهستی.

همینه همنیه بکوبـــــ

همینه همنیه بکوبـــــ

هیث لجر خدا بیامرزدت

هیث لجر خدا بیامرزدت

به بعضیا باید گفت تورو نباید ننت میزایدت اشتباهی شده ! لعــــنـــــت به لـــــاشــــیان دوعالم 👎 😒

به بعضیا باید گفت تورو نباید ننت میزایدت اشتباهی شده ! لعــــنـــــت به لـــــاشــــیان دوعالم 👎 😒

believe in your self!

believe in your self!

Don't be a pussy

Don't be a pussy

You remember that guys that gave up ? Neither dose anybody else

You remember that guys that gave up ? Neither dose anybody else

One day your life will flash before your eyes. make sure it's worth watching.

One day your life will flash before your eyes. make sure it's worth watching.

If you don't win today,you won't win tomorrow. you have to win today...to win tomorrow

If you don't win today,you won't win tomorrow. you have to win today...to win tomorrow

losers let things happen. winner make things happen.

losers let things happen. winner make things happen.