امروز تولد سلطان قلبها رضا وارد ۳۷ سال شدم
۶۳

امروز تولد سلطان قلبها رضا وارد ۳۷ سال شدم

اره بنزینی باهاش تنه های خشک رو برش می زنم بعدش زغال درست می...
عکس بلند
۱۹

اره بنزینی باهاش تنه های خشک رو برش می زنم بعدش زغال درست می...

دستپخت سلطان رضا سیب زمینی ته برنج جاتون خالی
۶۵

دستپخت سلطان رضا سیب زمینی ته برنج جاتون خالی

۲۱ سالگی سلطان قلبها رضا
۱۸

۲۱ سالگی سلطان قلبها رضا