مریم۱۳

sophia

از گذشت سریع زمان حیرونم
اخه چرا اینقدر روزا تند میرن خدا...

خوشرنگه
۳

خوشرنگه

پاتریک عوضی
۱

پاتریک عوضی

عجب
۳

عجب

قبلا نوشته ها هم میومد  بر عکس بهتر بود

قبلا نوشته ها هم میومد بر عکس بهتر بود

خیلی شیرینی دوست دارم
۲

خیلی شیرینی دوست دارم

خیلی خوب میشه
۱

خیلی خوب میشه

هرکی نرس دندون و دنبال کاره ومشهدیه؟

هرکی نرس دندون و دنبال کاره ومشهدیه؟

سال نوتون خوش یمنترین باشه
۱

سال نوتون خوش یمنترین باشه

خیلی باحاله
۳

خیلی باحاله

شوهرش سره
۲

شوهرش سره

...
عکس بلند

...

فقط دماغشوجون من کارش از دکتر لطفعلی زاده ونعیمی هم بهتره خخ...
۱

فقط دماغشوجون من کارش از دکتر لطفعلی زاده ونعیمی هم بهتره خخ...

خخخخ فکرشو کن؟
۴

خخخخ فکرشو کن؟

خخخخخ

خخخخخ

خانواده محراب قاسمخانی
۱

خانواده محراب قاسمخانی

به به
۱

به به

من خیلی آروم بودمالکی مثلا من اینجوری نبودم
۴

من خیلی آروم بودمالکی مثلا من اینجوری نبودم