صدا کردنت بهانه است  ❣من دلم "جانم"گفتنت را میخواهد.
۱

صدا کردنت بهانه است ❣من دلم "جانم"گفتنت را میخواهد.

معنای زنده بودنِ من،با تو بودن است.نزدیک، دور!سیر، گرسنه!رها...
۲

معنای زنده بودنِ من،با تو بودن است.نزدیک، دور!سیر، گرسنه!رها...

#عکس_نوشته💙
۲

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۱

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۱

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۱

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۴

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۱۱

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙

#عکس_نوشته💙
۰

#عکس_نوشته💙