꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼ S ᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

sosan...2017

#سوسن_موسوی
#اینجا نه دوستی دارم ،نه خواهری،ن داداشی،همه مجازی هستیم ...متوجه که شدید.....#لاشی_نباشید
‎‌‌‌❤️🌺🍃‌‌‌‌‌‌‌‌━━♡💕━━━