#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...
۲

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀یک #دختر میتواند تنه...
۴

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀یک #دختر میتواند تنه...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤چقدر خوبه گاهی #دلامون اونقدر #کوچیک باشه که جز ی...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤چقدر خوبه گاهی #دلامون اونقدر #کوچیک باشه که جز ی...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یجایی بالاخره #مجبور میشی اون چیزی رو که #فکر میک...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یجایی بالاخره #مجبور میشی اون چیزی رو که #فکر میک...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤اگر بنا بود #تمامِ آدم های رویِ زمین ...از #ابتدا...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤اگر بنا بود #تمامِ آدم های رویِ زمین ...از #ابتدا...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر کسی #شاید یه #آهنگ داشته باشه ...که مدت‌هاست #...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هر کسی #شاید یه #آهنگ داشته باشه ...که مدت‌هاست #...

️🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آن‌گاه که #مردی به #زبان #نمی‌آورد #زنی را #دوست...
۱

️🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آن‌گاه که #مردی به #زبان #نمی‌آورد #زنی را #دوست...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤تو که نمیدانی اما #آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می...
۲

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤تو که نمیدانی اما #آدمی به نقطه‌ای می‌رسدکه پی می...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤روز به روز بی #احساس تر می شویمروز به روزِ #دلسرد...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤روز به روز بی #احساس تر می شویمروز به روزِ #دلسرد...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آن قدر #دوستت_دارم ...که هرچه #بخواهی همان را #بخ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آن قدر #دوستت_دارم ...که هرچه #بخواهی همان را #بخ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یه سری #دوست_داشتن ها هم هست که ادما بخاطرش #قید ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یه سری #دوست_داشتن ها هم هست که ادما بخاطرش #قید ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤همیشه یه نفر هست که ...شنیدن #صداش ، مثل گوش دادن...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤همیشه یه نفر هست که ...شنیدن #صداش ، مثل گوش دادن...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤- بالاخره #عشق ،یک بار ، یک روزیک جایی ،سراغِ آدم...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤- بالاخره #عشق ،یک بار ، یک روزیک جایی ،سراغِ آدم...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤بھ دام عشـق افتـادن شبیـھ ساختـن یڪ مـذهب تـازه ب...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤بھ دام عشـق افتـادن شبیـھ ساختـن یڪ مـذهب تـازه ب...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هرگز #عاشق نشو ! عشق مانند #زندان است، اگر عاشق ش...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤هرگز #عاشق نشو ! عشق مانند #زندان است، اگر عاشق ش...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آدما #قبول میکنن همه چیزو ولی " #باور " نمیکنن و ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤آدما #قبول میکنن همه چیزو ولی " #باور " نمیکنن و ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یه جور #تنهایی هم هستکه خیلی "تنهاییه"خیلی دردناک...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤یه جور #تنهایی هم هستکه خیلی "تنهاییه"خیلی دردناک...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤دلم می‌خواهد یک #دختر داشته باشم... دختری با موها...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤دلم می‌خواهد یک #دختر داشته باشم... دختری با موها...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤همه ی ما #تصور می‌کنیم کسی که #ترکمان کرده است چن...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤همه ی ما #تصور می‌کنیم کسی که #ترکمان کرده است چن...