هَوآیِ دِلَم ابریست...امآ دَریغ از قَطره ای بآرآن•آسِمآنَش ر...

15

↓کپشن🕸🚶🏿‍♀️مَن👐🏻هَم قَبلِ تو میخَندیدَم هَم بَعده تُفَقَطخَن...