آنشرلـے

ti-ara

♬♪♪€$HGH-MOSIGHI♪♬♪♕DOKHTAR_PAEEZ♕ t.me/ansherlli
پاییز، شاعرانه نیست، زیباترین شعر است.
باران باشیم[زلال و گوارا]
#خیابان_پاییز#کوچه_آذر#پلاک_22
#کپی_نکنیم_و_به_حق_همدیگه_احترام_بذاریم

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli
۹

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli
۱

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli
۳

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli
۱

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

تو این چنل جوین بشید...مرسیt.me/ansherlli

#روز_دختر_مبارکدختر که باشیهمه یِ کارهایی را که ناجوان مردان...
۱

#روز_دختر_مبارکدختر که باشیهمه یِ کارهایی را که ناجوان مردان...

#روز_دختر_مبارکتو را باید کمی بیشتر دوست داشتکمی بیشتر از یک...

#روز_دختر_مبارکتو را باید کمی بیشتر دوست داشتکمی بیشتر از یک...

صاحب این عکس را می شناسید؟این آخرین تیتری بود که من واسه اون...
۱۲

صاحب این عکس را می شناسید؟این آخرین تیتری بود که من واسه اون...

خرس افکن لقبی بود که به پدربزرگم داده بودن،می گفتن وقتی جوان...
۲

خرس افکن لقبی بود که به پدربزرگم داده بودن،می گفتن وقتی جوان...

درسته،من تاریخ خوندم اما توی یه کلینیک دندانپزشکی که اسمش 'آ...
۳

درسته،من تاریخ خوندم اما توی یه کلینیک دندانپزشکی که اسمش 'آ...