{💙}چهره‌ی زن‌ها آینه‌ی تمام قدِ مَردِ زندگی‌ِشان استیک زن هر...

{🤎}خستگی و حوصله نداشتن که به معنای دوست نداشتن نیست. آدمها...

10

امشب تسبیحی بافته ام؛ نه از سنگ، نه از چوب، نه از مرواریدبلو...

‍‏سرم ‍درد ‍می‌کنه‍ ‍برای ‍دردسری ‍که ‍طُ ‍باشی.

70

سریعترین حمله دنیا و لحظه دستگیری 😍😅😍

23

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ...https://wisgoon.com/pin/32...

تهران#گردشگری

کیش#گردشگری

13

وطن ما همان جایی است که هر دو ما کنار هم هستیم.5:02

41

این که می‌دونی سرانجامی نداری باهاش و دل خوش می‌کنی به بی سر...

21

مَن آشوب تَرین حالَت تَظاهُر بِه ساختِگی تَرین حالتِ آرامِشَ...

165

@shaya32sr32 مخصوص داداش یکی یدونم😍😍👆