باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد ......
۱۱

باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد ......

گاز نگیر....
۴

گاز نگیر....

تار گیتارم دگر امشب برایم کوک نیستتار موهای بلندت را برایم س...

تار گیتارم دگر امشب برایم کوک نیستتار موهای بلندت را برایم س...

:herb: کــتـــاب و آبهر دو در بحران هستندیکی از کم مصرفی...!...
۱

:herb: کــتـــاب و آبهر دو در بحران هستندیکی از کم مصرفی...!...

به چشمان تو دل بستمز چشم خلق افتادمتو با من باشباشدوصله ها ن...

به چشمان تو دل بستمز چشم خلق افتادمتو با من باشباشدوصله ها ن...

چون نِی نوازشی به لبِ خویش کن مرازان پیشتر که بندِ من از بند...

چون نِی نوازشی به لبِ خویش کن مرازان پیشتر که بندِ من از بند...

به سر زلف تو گویا قسمی خورده که بازبویِ مُشک از دهنِ زخمِ دل...

به سر زلف تو گویا قسمی خورده که بازبویِ مُشک از دهنِ زخمِ دل...

ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد، شاید نتواند ...

ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد، شاید نتواند ...

در تهِ یک پیرهن، چون بوی گل با برگ گلهم ز یکدیگر جدا افتاده ...
۱

در تهِ یک پیرهن، چون بوی گل با برگ گلهم ز یکدیگر جدا افتاده ...

‏به صحرا بنگروم صحرا تِ وینوم ....
۲

‏به صحرا بنگروم صحرا تِ وینوم ....

آن را که غمی چون غم من نیست چه داندکز شوق توأم دیده چه شب می...
۲

آن را که غمی چون غم من نیست چه داندکز شوق توأم دیده چه شب می...

گر چه با اشک قشنگند ولی گریه نکندلِ چشمان تو باید دل دریا با...
۲

گر چه با اشک قشنگند ولی گریه نکندلِ چشمان تو باید دل دریا با...

اگر بی‌من خوشی یارا           به صد دامم چه می‌بندیوگر ما را...
۲

اگر بی‌من خوشی یارا به صد دامم چه می‌بندیوگر ما را...

شده ای سیب گناهی که دل از وسوسه اتفـارغ از بیم خـدا شهـوت چـ...

شده ای سیب گناهی که دل از وسوسه اتفـارغ از بیم خـدا شهـوت چـ...

تمام حجم قفس را شناختیمبس استبیا به تجربه در آسمانپری بزنیم…...

تمام حجم قفس را شناختیمبس استبیا به تجربه در آسمانپری بزنیم…...

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد
۲

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد