ضد نور

ضد نور

گلهاے باغچه مان

گلهاے باغچه مان

دوستــــــان این تصویـــــر را صفحه قفل گوشے کنیـــــــد ببی...

دوستــــــان این تصویـــــر را صفحه قفل گوشے کنیـــــــد ببی...

پل تاریخے جویبار
۳

پل تاریخے جویبار

طبیعت زیبا ،(باڪمے دستڪاری)
۱

طبیعت زیبا ،(باڪمے دستڪاری)

مراقب گفتارت باش که رفتارت میشود
۱

مراقب گفتارت باش که رفتارت میشود

گل یعنــــی عشــــقطبیــــــعت زیـــــبا
۱

گل یعنــــی عشــــقطبیــــــعت زیـــــبا

گل یعنــــی عشــــق ....زیـــــــــبایی
۱

گل یعنــــی عشــــق ....زیـــــــــبایی

گاهی بیرنگی از هر رنگی بهـــــتر است
۳

گاهی بیرنگی از هر رنگی بهـــــتر است

نوروز را با کتاب آغاز کنیم

نوروز را با کتاب آغاز کنیم

من هر کجا باشم می رویم ......تو چی......هر جا باشه زندگی میک...
۱

من هر کجا باشم می رویم ......تو چی......هر جا باشه زندگی میک...

و...نخوانیم  کتابی که در آن باد نباشد.
۱

و...نخوانیم کتابی که در آن باد نباشد.

تو...که عین منی..عید منی

تو...که عین منی..عید منی

فقط........تو

فقط........تو

شاید آن دورها تو ......باشی
۱

شاید آن دورها تو ......باشی

بهارم تویی

بهارم تویی

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

بهار از راه رسید

بهار از راه رسید

میوه های رنگارنگ درخانه

میوه های رنگارنگ درخانه

میوه های رنگارنگ در خانه
۱

میوه های رنگارنگ در خانه