سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی، اما...

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی، اما...

موتور

موتور

کلمات قدرت...

کلمات قدرت...

اشک
۱

اشک

کلت7

کلت7

چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

کلت6

کلت6