از هم جدا شدیم؛ توافقی!چه واژه ی مسخره ای!مگر توافق کرده بود...
۱

از هم جدا شدیم؛ توافقی!چه واژه ی مسخره ای!مگر توافق کرده بود...

مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:- میتونم بهت اعتماد کن...
۱۳

مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:- میتونم بهت اعتماد کن...

‏تا تو تصمیم بگیری که به نیمه پر لیوان نگاه کنی‌ یا به نیمه ...

‏تا تو تصمیم بگیری که به نیمه پر لیوان نگاه کنی‌ یا به نیمه ...

- اَلَکی بش نگو دوست دارم:):smiling_face_with_halo:- اَلَکی ...

- اَلَکی بش نگو دوست دارم:):smiling_face_with_halo:- اَلَکی ...

گریم هالووین:face_savouring_delicious_food::winking_face:

گریم هالووین:face_savouring_delicious_food::winking_face:

ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰﺣﺮﻓﺸﺎ...

ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰﺣﺮﻓﺸﺎ...

عشق لیاقت میخواهدو عاشق شدن جراتهمیشه در پیکسی باش کهبا تمام...
۴

عشق لیاقت میخواهدو عاشق شدن جراتهمیشه در پیکسی باش کهبا تمام...