اگر تو نبـــودی مــن  بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــود...
۵۸

اگر تو نبـــودی مــن  بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــود...

تورنگ می‌دهیبه لباسی که می‌پوشیبو می‌دهیبه عطری که می‌زنیمعن...
۵

تورنگ می‌دهیبه لباسی که می‌پوشیبو می‌دهیبه عطری که می‌زنیمعن...

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن از غم به هر بهانه ممکن عبور ک...
۳

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن از غم به هر بهانه ممکن عبور ک...

کجای زندگیم راباتوشریک بوده ام که حالاتلفن خوش خیال تورامشتر...
۳

کجای زندگیم راباتوشریک بوده ام که حالاتلفن خوش خیال تورامشتر...

شاید "دل من"                عروسکی از  "چوب " استمثل قصه ی "...
۹

شاید "دل من" عروسکی از "چوب " استمثل قصه ی "...

در انتظار توکاسه ی صبر که هیچصبر کاسه هم لبریز شد

در انتظار توکاسه ی صبر که هیچصبر کاسه هم لبریز شد

به خروسه میگن مرغ چند حرف داره؟
میگه : قربونش برم حرف نداره!
۲

به خروسه میگن مرغ چند حرف داره؟ میگه : قربونش برم حرف نداره!

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!حادثـﮧ ها ؟فاصلــﮧ ها ؟خاطره ها ؟جا...
۴

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!حادثـﮧ ها ؟فاصلــﮧ ها ؟خاطره ها ؟جا...

در هر نگهت مستی صد جام شراب استچشمان تو میخانه ی دلهای خرابس...
۱

در هر نگهت مستی صد جام شراب استچشمان تو میخانه ی دلهای خرابس...

یک روز وقتی به گل نیلوفری نگاه می کردم ترس تموم وجودم رو فرا...
۲

یک روز وقتی به گل نیلوفری نگاه می کردم ترس تموم وجودم رو فرا...

خوابـ ــــهایــ ــم...گاهـــ ــــی زیباتر از زندگیــــ ـــــ...
۵

خوابـ ــــهایــ ــم...گاهـــ ــــی زیباتر از زندگیــــ ـــــ...

خواستیــم رویـــــا ببافیـــم ،سوزن هـــا را غــــلاف کردنــ...
۲

خواستیــم رویـــــا ببافیـــم ،سوزن هـــا را غــــلاف کردنــ...

ﺳﺎﮐﺘﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻫﺮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﯿ...

ﺳﺎﮐﺘﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻫﺮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﯿ...

چشم من بیا منو یاری بکنگونه هام خشکیده شد کاری بکنغیره گریه ...
۸

چشم من بیا منو یاری بکنگونه هام خشکیده شد کاری بکنغیره گریه ...

این،یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوزحسی به غیرِعاشقیست که م...
۲

این،یک جنون منطقیست که می خواهمت هنوزحسی به غیرِعاشقیست که م...

گاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،میتوان بغض کرد ،میت...
۲

گاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ،میتوان بغض کرد ،میت...

می خواهمتسخت می خواهمتتو کجایی؟دلم لمس تنت را می خواهدنگاه ع...
۴

می خواهمتسخت می خواهمتتو کجایی؟دلم لمس تنت را می خواهدنگاه ع...

بوی فراموشی گرفته امرنگ تنهاییدل شکستگیبغض و خاموشیچیزی نیست...
۵

بوی فراموشی گرفته امرنگ تنهاییدل شکستگیبغض و خاموشیچیزی نیست...

بهشت لبانت چقدر هوس انگیز استبعضی وقتها هوس چیدن به سرم میزن...
۲

بهشت لبانت چقدر هوس انگیز استبعضی وقتها هوس چیدن به سرم میزن...

ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺩﻟﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑ...

ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺩﻟﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮑ...