!!!عباس!!!

yasin62

بابای ترنم و علی! ...
سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم