•:خدایا صدای افکار بعضی از آدم‌هایت را  خاموش کن   تا ص...
۱

•:خدایا صدای افکار بعضی از آدم‌هایت را خاموش کن تا ص...

بار الهےٰ...  مهربانیت      همانند        اموا...
۵

بار الهےٰ... مهربانیت همانند اموا...

سلام آقا سلام آرام جان و قلب شیعهبگو بر ما که از بهر ظهورتکد...
۲

سلام آقا سلام آرام جان و قلب شیعهبگو بر ما که از بهر ظهورتکد...

بسوی ظهور:به پادشاهان بگوبرده نداردعلینوکرشاه نجف ازهمه آقات...
۵

بسوی ظهور:به پادشاهان بگوبرده نداردعلینوکرشاه نجف ازهمه آقات...

بسوی ظهور:در مهمانی، بدون تقاضا از ما پذیرایی می کنند. میوه،...

بسوی ظهور:در مهمانی، بدون تقاضا از ما پذیرایی می کنند. میوه،...

روایت شده: که خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض شد که :...

روایت شده: که خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض شد که :...

⚫️ زهرا یتیم گشت و پدر بی خدیجه ماند..
۴

⚫️ زهرا یتیم گشت و پدر بی خدیجه ماند..

ماه رمضان آمد و دلدار نیامدآن مونس جان محرم اسرار نیامدهر مر...
۵

ماه رمضان آمد و دلدار نیامدآن مونس جان محرم اسرار نیامدهر مر...

پدرمشکل گشاےخانوادهپدریک قهرمان فوق العادهپدریعنےغروروهستی م...
۵

پدرمشکل گشاےخانوادهپدریک قهرمان فوق العادهپدریعنےغروروهستی م...

خــــــدای مننه آن قدر پاکم که کمکـم کنیو نه آن قدر بدم که ر...
۶

خــــــدای مننه آن قدر پاکم که کمکـم کنیو نه آن قدر بدم که ر...

خـــدایــــــــــا!من گمشده دریــــــــــای متلـــــاطم روزگ...

خـــدایــــــــــا!من گمشده دریــــــــــای متلـــــاطم روزگ...

وعـده دادی که شــب رابرایآرامـش ماآفریدیپس آرامشـی ازجنس سـک...
۴

وعـده دادی که شــب رابرایآرامـش ماآفریدیپس آرامشـی ازجنس سـک...

"خدایا" ....هم روزی را تو می سازیهم روزگار را ....هم امروز و...
۲

"خدایا" ....هم روزی را تو می سازیهم روزگار را ....هم امروز و...

پروردگارا دوستانم ارمغانی از رحمت بیکران تو هستند پس خرسندشا...
۱۴

پروردگارا دوستانم ارمغانی از رحمت بیکران تو هستند پس خرسندشا...