یگانه

yegane0070

آینده ای بساز
که گذشته ات
جلویش زانو بزند...

امتیاز
141120
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

سادگی را ، من از خواب یک پرنده، در سایه‌ پرنده‌ ای دیگر آموخ...

.+ بابا شمایید؟؟- با که کار داری دخترجان؟+ شما مردی که رویش ...

خوشبختی مانند تلفن است؛اگر دیگران نداشته باشند،به هیچ درد شم...

1

وقتی کسی حرف از رفتن می زند مدت هاست رفته فقط می‌خواهد مطمئن...

1

حسرت واقعی رو وقتی میخوریکه ببینی به اندازه سنت زندگی نکردی

بعضیا حوصلشون که سرمیرهخیال میکنن دلشون تنگ شده...!

3

پدرم دلیل آرامشمبه چه تشبیه کنم تو را؟به بهاریا به زلالی آب ...

1

عشق مثل ساعت شنی می مونههمونطوری که قلبت رو پر می کنهمغزت رو...

در مقابل سختی هاهمچون جزیره ای باشکه دریا هم با تمام عظمت و ...

یخچال ها هر روز بزرگ و بزرگ تر...قفسه های کتاب،هر روز کوچک و...

3

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی،لای یک کتاب بگذار!این ملت کتاب ...

امیدی هستچون خدایی هست

گاهی فقط دیدن سادگی هاستکه حال آدمو خوب میکنه...اینکه چقدر ا...

عجب عطر خوشی دارد...مهربانی بی منت...!

3

به راه های اتصالی یکدیگر به خدا،دست نزنیم!اجازه بدهیم هرکس ب...

گذشته هایت را ببخش،زیرا آنان همچون کفش های کودکی اتنه تنها ب...

آدم گاهی آنقدر تنها می شودو با خودش حرف میزندکه تبدیل می شود...

2

صورت شما کتابیست کهمردم می توانند از آنچیزهای عجیب بخوانندوی...

1

قلب...راستش نمی دانم چیست!اما این را می دانم که فقط جای آدم ...