شورش

yousefqorbani

درپیش بی دردان چرا احساس همدردی کنم گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم

امتیاز
1400
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

اثر مرحله دوم یارانه ها

1

لباس قشنگ کوردی

لباس کوردی

عشق در حیوانات

لباس قشنگ کوردی

لباس زیبای کوردی

دختر کوردی

مهر خواهری وبرادری

طبیعت کوردستان پیرانشهر

1

شهرستان مهاباد

طبیعت کوردستان

طبیعت کوردستان

عروسی کوردی

طبیعت کوردستان

طبیعت کوردستان

عروسی کوردی