غروب

z.r

(یاشاسین آنا دیلیم)
عکس نوشته ها کار خودمه.

والا به خدا

والا به خدا

حوصله صفر%

حوصله صفر%

حرف دل...

حرف دل...

تلاشتو کردی ونشد که بشه"حکمته"پافشاری کردی وبازم نشده"حماقته...

تلاشتو کردی ونشد که بشه"حکمته"پافشاری کردی وبازم نشده"حماقته...

هه!
۱

هه!

چطوره دوستان؟

چطوره دوستان؟

فرشته های تیرماهی لایک کنن همدیگه رو پیداکنیم

فرشته های تیرماهی لایک کنن همدیگه رو پیداکنیم

لاااااااایک موافقین؟
۴

لاااااااایک موافقین؟

هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

حقیقت تلخ
۱

حقیقت تلخ

بهتره نداشته باشمت
۱

بهتره نداشته باشمت

انگار هیچوقت وجود نداشتی

انگار هیچوقت وجود نداشتی