شکوفه هارو لایک
۱

شکوفه هارو لایک

غروب دلتنکیه مثل غروب عاشورا

غروب دلتنکیه مثل غروب عاشورا

ای جان

ای جان

زیبا
۱

زیبا

نازه
۱

نازه

کشمش یاانگور!!؟؟

کشمش یاانگور!!؟؟

سه بعدیه

سه بعدیه

البته نه برای همه

البته نه برای همه

البته نه برای همه
۱

البته نه برای همه

خدایادرتصورمانمیگنجی
۲

خدایادرتصورمانمیگنجی

مرداش لایک

مرداش لایک

واقعأزیباست

واقعأزیباست

لایک بچه ها!!!!!

لایک بچه ها!!!!!

واقعأچرا؟؟؟؟؟

واقعأچرا؟؟؟؟؟

خدایامواظبم باش

خدایامواظبم باش

مدیر مواظب باش
۲

مدیر مواظب باش

لایکابیاد
۱

لایکابیاد

این جیگر منه بافتوشاپ براش سبیل گذاشتم
۳

این جیگر منه بافتوشاپ براش سبیل گذاشتم