وقتی دل به تو دادم،آرزو داشتم ترس‌هایم را بشکنینه دلم را!

وقتی دل به تو دادم،آرزو داشتم ترس‌هایم را بشکنینه دلم را!

‌چرا فكر ميكنیمن از نخواستن ات ناراحت شدمنهما ديگر يادگرفته ...

‌چرا فكر ميكنیمن از نخواستن ات ناراحت شدمنهما ديگر يادگرفته ...