ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﭘﺎﯾﯿﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ ..ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬـ...
۱۲

ﺭﺍﺿﯿﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﭘﺎﯾﯿﺰِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ ..ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬـ...

ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺻﺒﺢ ، ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ،ﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﺩ ، ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺁﻣ...
۱۱

ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺻﺒﺢ ، ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ،ﺯﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﺩ ، ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺁﻣ...

تا حالا اسکلت مار کبری دیده بودین؟ :)
۴

تا حالا اسکلت مار کبری دیده بودین؟ :)

یه نفر پست گذاشته: من یه گوگل واسه مغزم لازم دارم! یه آنتی و...
۹

یه نفر پست گذاشته: من یه گوگل واسه مغزم لازم دارم! یه آنتی و...

اوخی .نازیا :)
۳

اوخی .نازیا :)

ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍﺑﺎﮐﺴﯽ ﺑﺰﻥ ﮐﻪﺑﺎﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ !ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗ...
۵

ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍﺑﺎﮐﺴﯽ ﺑﺰﻥ ﮐﻪﺑﺎﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ !ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗ...

پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس این منم عاشق ترین دلدا...
۴

پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس این منم عاشق ترین دلدا...

حالا چی بپوشیم دخترا             باحالا چی بخور...
۴۳

حالا چی بپوشیم دخترا باحالا چی بخور...

هه هه, هه هه, هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه . . . . . ...
۱۵

هه هه, هه هه, هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه . . . . . ...

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥﺳﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
۱

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥﺳﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...

↩ قشنــگ تریـن حرفهـا ↪∽≈≅ همــوناییــه کــه ≅≈∽∇⇐ تـو خلــ....
۲

↩ قشنــگ تریـن حرفهـا ↪∽≈≅ همــوناییــه کــه ≅≈∽∇⇐ تـو خلــ....