ﺗﺮﺳﺎ

zooozooo

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه میرفتند

حرف میزدند ، سیگار میکشیدند !

این روزها شیشه شده امزود میشکنم اما بدجور میبرم
۱

این روزها شیشه شده امزود میشکنم اما بدجور میبرم

هوا بارانی ست..شیشه چرا بخار نمیگیری؟..نترس اسمش را رویت نمی...

هوا بارانی ست..شیشه چرا بخار نمیگیری؟..نترس اسمش را رویت نمی...

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﭼﻘﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩاﺭﻡ

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﭼﻘﺪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩاﺭﻡ

چ ﺟﺎﻟﺐ

چ ﺟﺎﻟﺐ

ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﻡ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ?
۲

ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﻡ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ?

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرودخودت را به طوفان بزنی ...
۳

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرودخودت را به طوفان بزنی ...

درد ، مرا انتخاب کردمن ، تو راتو ، رفتن راآسوده برو ! دلواپس...
۴

درد ، مرا انتخاب کردمن ، تو راتو ، رفتن راآسوده برو ! دلواپس...

ﻭاﻻ
۱

ﻭاﻻ

ﺧﺨﺨﺨﺦ
۱

ﺧﺨﺨﺨﺦ

هی یارو…فک میکنی خیلی زرنگی که هرروز با یه نفری؟اشتباه نکن!ز...
۲

هی یارو…فک میکنی خیلی زرنگی که هرروز با یه نفری؟اشتباه نکن!ز...

اخلاقم گند است؟به خودم مربوط است!غرورم از حد گذشته است؟؟ به ...
۳

اخلاقم گند است؟به خودم مربوط است!غرورم از حد گذشته است؟؟ به ...