آذر دخت پاییزے

Asal2481

بخوانید:
من عاشق پاییزم بخاطره تمام زیبایی هایش
بخاطره ۳رنگ محدودش
بخاطره شب های طولانی وسردش
بخاطره بوی نم نم بارانش
بخاطره خاطرات پاییزیم
بخاطره دوباره اغاز شدنم
بخاطر اولین گریه هایم
بخاطره اولین خنده هایم
اری من خود زاده ی پاییزم....

این حساب کاربری خصوصی میباشد