رِیٰٰٰٰٖٖٖٖٓٓـْحٌٰٰـْـاٰٰٰٖٖٖٖنِـٰٰٰٖٖـہٰٰٰٖٖٖٖٖ

Asallllll_banOoOo

الهی
یادم بده آن‌قدر مشغول عیب‌های خودم باشم،که عیب‌های دیگران را نبینم .
یادم بده اگر کسی را بد دیدم، قضاوتش نکنم،دعایش کنم .
یادم بده،بدی دیدم"ببخشم" ولی بدی نکنم،چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه .
یادم بده اگر دلم شکست ،نفرین نکنم ، دعا کنم ،اگر نتوانستم ، سکوت کنم .
یادم بده اگر سخت بگیرم "سخت می‌بینم" .
یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه شبیه به هم هستیم .
یادم بده از آدم‌ها خرده نگیرم ، اگر بد شدند،حتما جایی بدی دیدند .
خدایا بدی‌ها را از سر راهم در حال و آینده، بردار .
توفیق بده خوب باشم و خوب بمانم.

#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
7K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
7K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
7K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
5K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
4K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
4K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
4K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
4K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
2K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
2K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
2K
#دخترونه

#دخترونه

۱۹ ساعت پیش
2K