.....

D.i.d.i.s.h

حق انتخاب هیچ چیز با من نبود
تولد
اسم
جنسیت
پدر...مادر
مرگ هم دست من نیست

چه بازی بچگانه ای است زندگی
میگویند سرنوشت دست خودت است
میگویند از اخرت بترس
پس خوب زندگی کن
درحالیکه تاس را ریخته اند
ما مهره ای بیش نیستیم‌
محکومیم به زندگی کردن....

این حساب کاربری خصوصی میباشد