آخع اشتباه فک میکردم.../: دیگع از این فکرای اشتباه نمیکنم:)

آخع اشتباه فک میکردم.../: دیگع از این فکرای اشتباه نمیکنم:)

۱ روز پیش
1K
بعضیا!...|:.../:

بعضیا!...|:.../:

۱ روز پیش
1K
من همینم ک هستم ن عوض شدم ن عوض میشم و ن عوض خواهم شد...|:

من همینم ک هستم ن عوض شدم ن عوض میشم و ن عوض خواهم شد...|:

۱ روز پیش
2K
هیچوقت نمیبخشمتون... هیچوقت...:/

هیچوقت نمیبخشمتون... هیچوقت...:/

۱ روز پیش
1K
فقط همین/:

فقط همین/:

۱ روز پیش
1K
*این روزا 《بعضیا》 دنبال اینن واسع آدم داستان بسازن.! انگار داستانای خودشون یادشون رفتع.../:

*این روزا 《بعضیا》 دنبال اینن واسع آدم داستان بسازن.! انگار داستانای خودشون یادشون رفتع.../:

۳ روز پیش
2K
اگر سرمون پایینع از سنگینیع مغزمونع از ترس شما جوجع رنگا نیست...!!! شما شیرم کع باشی ما با کیک میخوریمت...(:

اگر سرمون پایینع از سنگینیع مغزمونع از ترس شما جوجع رنگا نیست...!!! شما شیرم کع باشی ما با کیک میخوریمت...(:

۳ روز پیش
3K
بر آنچه گذشت... آنچه شکست... آنچه نشد... حسرت نخور...! * زندگی اگر آسان بود با گریه شروع نمیشد

بر آنچه گذشت... آنچه شکست... آنچه نشد... حسرت نخور...! * زندگی اگر آسان بود با گریه شروع نمیشد

۳ روز پیش
2K
مینویسم بر فراز آسمان پرسپولیس قرمزترین عشق جهان، مینویسم برسر کوه بلند پرسپولیس فرمانروای سربلند، مینویسم بر تن آب روان پرسپولیس تیم همیشع قهرمان، مینویسم بر شقایق های سرخ پرسپولیس گلزاری از گل های سرخ***♥

مینویسم بر فراز آسمان پرسپولیس قرمزترین عشق جهان، مینویسم برسر کوه بلند پرسپولیس فرمانروای سربلند، مینویسم بر تن آب روان پرسپولیس تیم همیشع قهرمان، مینویسم بر شقایق های سرخ پرسپولیس گلزاری از گل های سرخ***♥

۳ روز پیش
3K
بد اخلاق نیستم اما خب... قرار نیست با همع خوب باشم...(:

بد اخلاق نیستم اما خب... قرار نیست با همع خوب باشم...(:

۳ روز پیش
2K
من بدم تو کع خوبی واسع منم دعا کن...**

من بدم تو کع خوبی واسع منم دعا کن...**

۵ روز پیش
3K
یاد بگیر وقتی تو آینع بع خودت نگاه میکنی عاشق تمام خودت باشی از اشتباهات گرفته تا زشت ترین رخم های روی بدنت خلاصع کع شدیدا بع خودت افتخار کن...♥

یاد بگیر وقتی تو آینع بع خودت نگاه میکنی عاشق تمام خودت باشی از اشتباهات گرفته تا زشت ترین رخم های روی بدنت خلاصع کع شدیدا بع خودت افتخار کن...♥

۵ روز پیش
3K
زمین خوردن مهم نیست، مراقب باش کسی را زمین نزنی، با کلامی تلخ یا قضاوتی نا بجا...(:

زمین خوردن مهم نیست، مراقب باش کسی را زمین نزنی، با کلامی تلخ یا قضاوتی نا بجا...(:

۵ روز پیش
3K
برای شناخت آدما! نباید عجول بود، دیر یا زود خیلی قشنگ، خودشونو نشون میدن... فقط باید صبور باشی...(:

برای شناخت آدما! نباید عجول بود، دیر یا زود خیلی قشنگ، خودشونو نشون میدن... فقط باید صبور باشی...(:

۵ روز پیش
3K
بع خدا گفتم: بیا جهان را قسمت کنیم، آسمون واسع من ابراش مال تو، دریا مال من موجش مال تو، ماه مال من خورشید مال تو... خدا خندید و گفت: بندگی کن، همع دنیا مال ...

بع خدا گفتم: بیا جهان را قسمت کنیم، آسمون واسع من ابراش مال تو، دریا مال من موجش مال تو، ماه مال من خورشید مال تو... خدا خندید و گفت: بندگی کن، همع دنیا مال تو... من هم مال تو...♥

۵ روز پیش
4K
*سختع درک من برات؟؟؟ بکش کنار مرسی فدات...(:

*سختع درک من برات؟؟؟ بکش کنار مرسی فدات...(:

۱ هفته پیش
3K
من همینم...! جالبش میدونی چیع؟! تو همینم نیستی!!!!!

من همینم...! جالبش میدونی چیع؟! تو همینم نیستی!!!!!

۱ هفته پیش
3K
من همینم کع هستم اگع قرار باشع مثلع بقیع باشم خب بقیع هستن...(:

من همینم کع هستم اگع قرار باشع مثلع بقیع باشم خب بقیع هستن...(:

۱ هفته پیش
3K
حتی اگع کل دنیا بهت میگع ک کنار بکش،این وظیفع ی توعع ک مث یک درخت استوار بایستی،توی چشماشون نگاه کنی و بگی:نه،تو کنار بکش...*

حتی اگع کل دنیا بهت میگع ک کنار بکش،این وظیفع ی توعع ک مث یک درخت استوار بایستی،توی چشماشون نگاه کنی و بگی:نه،تو کنار بکش...*

۱ هفته پیش
4K
هیچوقت، بیش از حد عاشق نباش بیش ار حد اعتماد نکن بیش از حد محبت نکن چون همین《بیش از حد》 به تو بیش از حد آسیب میرسوند...***

هیچوقت، بیش از حد عاشق نباش بیش ار حد اعتماد نکن بیش از حد محبت نکن چون همین《بیش از حد》 به تو بیش از حد آسیب میرسوند...***

۱ هفته پیش
4K