با خدا تا همیشه

Salman09

خدایا چه یافت؟ آنکه تو را گم کرد...
و چه گم کرد؟ آنکه تو را یافت...
(مناجات شعبانیه)

۱۴ ساعت پیش
7K
۱۴ ساعت پیش
7K
۱۴ ساعت پیش
7K
۱۴ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
4K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K