زهرا

Zahra_nadr

 من از قبل “باخته” بودم
“مچ انداختن”
بهانه ای بود؛
برای گرفتن دوباره ی “دست تو”
 #Nader

۱۶ آبان 1398
5
۱۶ آبان 1398
6
۱۶ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4
۱۵ آبان 1398
4