۲۹ اردیبهشت 1398
115
۲۹ اردیبهشت 1398
89
۲۹ اردیبهشت 1398
73
۲۹ اردیبهشت 1398
84
۲۴ اردیبهشت 1398
70
۲۴ اردیبهشت 1398
71
۲۳ اردیبهشت 1398
65
۲۳ اردیبهشت 1398
65
۲۳ اردیبهشت 1398
65
۱۸ اردیبهشت 1398
65
۱۸ اردیبهشت 1398
59
۱۷ اردیبهشت 1398
59
۱۳ اردیبهشت 1398
59
نه ﻛـﺴـــﻲ ﻣـﺜــﻞِ ﺍﻭ ﻣـﻲ ﺷــﻮﺩ ... ﻧـﻪ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﺜــﻞِ ﻗـﺒــﻞ ... ﺍﻭ ﺑـﯿـﺨـﯿــﺎﻝ ﻣـﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻣـﻦ ﻫــﻢ ﺩﯾـﮕـــﺮ ﺑـﯿـﻘـــﺮﺍﺭﺵ ﻧـﻤـﯿـﺸــﻮﻡ

نه ﻛـﺴـــﻲ ﻣـﺜــﻞِ ﺍﻭ ﻣـﻲ ﺷــﻮﺩ ... ﻧـﻪ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﺜــﻞِ ﻗـﺒــﻞ ... ﺍﻭ ﺑـﯿـﺨـﯿــﺎﻝ ﻣـﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻣـﻦ ﻫــﻢ ﺩﯾـﮕـــﺮ ﺑـﯿـﻘـــﺮﺍﺭﺵ ﻧـﻤـﯿـﺸــﻮﻡ

۹ اردیبهشت 1398
55
مین قلبوم مو فقط جا خوته هشتوم ستین ❤

مین قلبوم مو فقط جا خوته هشتوم ستین ❤

۶ اردیبهشت 1398
55
۲۳ فروردین 1398
53
اگر روزم پریشان شد فدای تاری از زلفش که هر شب با خیالش خواب‌های دیگری دارم!!

اگر روزم پریشان شد فدای تاری از زلفش که هر شب با خیالش خواب‌های دیگری دارم!!

۲۱ فروردین 1398
54
۱۹ فروردین 1398
55
عشق دلم زودی بزرگ شو😂😂😍😍😍

عشق دلم زودی بزرگ شو😂😂😍😍😍

۸ فروردین 1398
60
۲ فروردین 1398
58