نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آنه_نوشت (۱۰ تصویر)

#یـه لـبـخـنـدهـایـی هـم هـسـت کـه صـاحـبـش یـادش نـیـسـت، ولـی تـو خـوب یـادتـه... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌸✨🌎🍃...

#یـه لـبـخـنـدهـایـی هـم هـسـت کـه صـاحـبـش یـادش نـیـسـت، ولـی تـو خـوب یـادتـه... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌸✨🌎🍃...

۴ هفته پیش
4K
#دخترای ساده دلبری کردن بلد نیستند بلد نیستند نگاهشان را عاشقانه کنند ولی به پای کسی ماندن را خوب بلدند و فقط خوبی هایت را میبینند این دختر ها زندگی ساختن را خوب بلدند ، ...

#دخترای ساده دلبری کردن بلد نیستند بلد نیستند نگاهشان را عاشقانه کنند ولی به پای کسی ماندن را خوب بلدند و فقط خوبی هایت را میبینند این دختر ها زندگی ساختن را خوب بلدند ، ولی برای مرد زندگی... #آنه_نوشت #آنشرلـے📝🗝✨🍃...

۴ هفته پیش
6K
#مـن هـمـونـی ام کـه دلـم نـمـیـاد کـسـی ازم دلـخـور بـاشـه و بـخـوابـه ولـی خـودم هـر شـب بـا هـزار تـا فـکـر و نـاراحـتـی خـوابـم مـیـبـره... #آنه_نوشت #آنشرلـے🍀✨🌎...

#مـن هـمـونـی ام کـه دلـم نـمـیـاد کـسـی ازم دلـخـور بـاشـه و بـخـوابـه ولـی خـودم هـر شـب بـا هـزار تـا فـکـر و نـاراحـتـی خـوابـم مـیـبـره... #آنه_نوشت #آنشرلـے🍀✨🌎...

۴ هفته پیش
4K
#مـن پُـر از یـاد تـو هـسـتـم، تـو مـرا یـادت نـیـسـت... #آنه_نوشت #آنشرلـے☁️🌏🌱🎼...

#مـن پُـر از یـاد تـو هـسـتـم، تـو مـرا یـادت نـیـسـت... #آنه_نوشت #آنشرلـے☁️🌏🌱🎼...

۴ هفته پیش
3K
#زنـدگـے درد قـشـنـگـیـسـت ، بـجـز شـب هـایـش! کـه بـدون تـو فـقـطـ خـواب پـریـشـان دارد... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌎✨🍁🐾...

#زنـدگـے درد قـشـنـگـیـسـت ، بـجـز شـب هـایـش! کـه بـدون تـو فـقـطـ خـواب پـریـشـان دارد... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌎✨🍁🐾...

۴ هفته پیش
3K
#بـعـد از خـونـدن پـیـام هـای قـدیـمی تـنـهـا چـیـزی کـه تـوی ذهـنـم مـیـاد ایـنـه کـه آدم هـا چـجـوری یـک دفـعـه ایـنـقـدر تـغـیـیـر مـیـکـنـنـد!... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌿✨🌸...

#بـعـد از خـونـدن پـیـام هـای قـدیـمی تـنـهـا چـیـزی کـه تـوی ذهـنـم مـیـاد ایـنـه کـه آدم هـا چـجـوری یـک دفـعـه ایـنـقـدر تـغـیـیـر مـیـکـنـنـد!... #آنه_نوشت #آنشرلـے🌿✨🌸...

۴ هفته پیش
3K
#اونایی که میگن عاشق نشدیم همونایی ان که یکی رو از ته ته قلبشون دوس دارن وتو دلشون پنهون کردن و به هیچ کس هم نمیگن...! #آنه_نوشت #آنشرلـے🍃✨🍒...

#اونایی که میگن عاشق نشدیم همونایی ان که یکی رو از ته ته قلبشون دوس دارن وتو دلشون پنهون کردن و به هیچ کس هم نمیگن...! #آنه_نوشت #آنشرلـے🍃✨🍒...

۱۹ مهر 1398
5K
#خدایا اگه کسی طاقت دیدن خوشبختی ما رو نداره اونقدر خوشبختش کن که ما رو از یاد ببره...! #آنه_نوشت #آنشرلـے⛓🍃💫...

#خدایا اگه کسی طاقت دیدن خوشبختی ما رو نداره اونقدر خوشبختش کن که ما رو از یاد ببره...! #آنه_نوشت #آنشرلـے⛓🍃💫...

۱۹ مهر 1398
4K
#مـن یـه دخـتـرم... #آنه_نوشت #آنشرلـے‌✨👩🏼🍃...

#مـن یـه دخـتـرم... #آنه_نوشت #آنشرلـے‌✨👩🏼🍃...

۱۸ مهر 1398
4K
#آدم که دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه ای باز نشود...؟! #آنه_نوشت #آنشرلـے‌🌿🌸💛...

#آدم که دلش بگیرد دردش را به کدام پنجره بگوید که دهانش پیش هر غریبه ای باز نشود...؟! #آنه_نوشت #آنشرلـے‌🌿🌸💛...

۱۸ مهر 1398
3K