نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیـد (۳ تصویر)

خدایـــا باز هم مهمانی تو و شبهای قدر... گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از #امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟؟؟؟ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

خدایـــا باز هم مهمانی تو و شبهای قدر... گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از #امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟؟؟؟ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

۵ خرداد 1398
71
خدایـــا باز هم مهمانی تو و شبهای قدر... گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از #امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟؟؟؟ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

خدایـــا باز هم مهمانی تو و شبهای قدر... گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از #امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟؟؟؟ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

۵ خرداد 1398
41
حَرفآتو قورتـ میدیـ تآ شِنَوَندِهـ شیـ پُر حَرفیـ وَلیـ خُبـ میگیـ بِزَنَمـ کِهـ چیـ #امیـد🙈 #بهـ چیـ؟؟😏👆 #ℳr_oh

حَرفآتو قورتـ میدیـ تآ شِنَوَندِهـ شیـ پُر حَرفیـ وَلیـ خُبـ میگیـ بِزَنَمـ کِهـ چیـ #امیـد🙈 #بهـ چیـ؟؟😏👆 #ℳr_oh

۱۴ فروردین 1396
66