نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فَ (۶۳ تصویر)

من مـادرم🙈 همـانی که خـالقم ذره ای از عظمتش را بهـ من بخشیـد تا تجربه کنـم حس بزرگی و لامتنـاهی شدنش را.💫 من هیـچ نمی خـواهم هیچ … هیچ روزی بهـ من تعلـق نـدارد، همه ...

من مـادرم🙈 همـانی که خـالقم ذره ای از عظمتش را بهـ من بخشیـد تا تجربه کنـم حس بزرگی و لامتنـاهی شدنش را.💫 من هیـچ نمی خـواهم هیچ … هیچ روزی بهـ من تعلـق نـدارد، همه روزها سـاعت ها و ثـانیه های من تویی و من دست کودکیت را می‌گیـرم تا ...

۶ روز پیش
12K
عـزیـزترینم, فرزندم👼 من مـادرت هستم… من با عـشق, با اختیـار, با آگـاهی تمـام پذیرفته ام که مـادرت باشم🍃 تـا بدانـم خـالقم چگـونه مخلـوقش را دوست می دارد هـدایت می کنـد و در برابر خواسته های ...

عـزیـزترینم, فرزندم👼 من مـادرت هستم… من با عـشق, با اختیـار, با آگـاهی تمـام پذیرفته ام که مـادرت باشم🍃 تـا بدانـم خـالقم چگـونه مخلـوقش را دوست می دارد هـدایت می کنـد و در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخنـد میزند و در آغـوشش میگیرد...💫 من یک مـادرم هیچ کس مـرا ...

۶ روز پیش
9K
#کآمنتـ اسـم پسـرونهـ بگیـن👶 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

#کآمنتـ اسـم پسـرونهـ بگیـن👶 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۱ دی 1398
11K
#کآمنتـ اسـم دختـرونهـ بگیـن👼 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

#کآمنتـ اسـم دختـرونهـ بگیـن👼 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۱ دی 1398
12K
تـورا من چشـم در راهـم😻 👶 💕 🌙 ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

تـورا من چشـم در راهـم😻 👶 💕 🌙 ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۶ دی 1398
33K
سـر و جـانم بهـ فـدایت که چنیـن نـاز سرشتی🌊 💫 😻 ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

سـر و جـانم بهـ فـدایت که چنیـن نـاز سرشتی🌊 💫 😻 ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۶ دی 1398
31K
یهـ دختـر داشتهـ باشی از ایـن شیـرین زبـونای بـامزه بیاد بشینه جلــوت تـوام موهـاشو ببـافی🙈 ♥ ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

یهـ دختـر داشتهـ باشی از ایـن شیـرین زبـونای بـامزه بیاد بشینه جلــوت تـوام موهـاشو ببـافی🙈 ♥ ️ #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۹ دی 1398
9K
قـربـون مست نگـاهت😻 🙈 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

قـربـون مست نگـاهت😻 🙈 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۹ دی 1398
8K
بهـ سـلامتی روزی کهـ نینیمون بیـاد پیشت و بهت بگهـ :بـابـایی یه چیـزی به این خـانومت بگو دیـوونم کـرده! اونـوقت تو زیـرچشمی حواست به منهـ و به نینیمون میگی: پس مـن چی بگـم بابایی که ...

بهـ سـلامتی روزی کهـ نینیمون بیـاد پیشت و بهت بگهـ :بـابـایی یه چیـزی به این خـانومت بگو دیـوونم کـرده! اونـوقت تو زیـرچشمی حواست به منهـ و به نینیمون میگی: پس مـن چی بگـم بابایی که یه عمره دیـوونشم! 🙈 🍃 💕 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۳ دی 1398
17K
من اینقـدر تـو رو دوست دارم کهـ همیشه آرزو میکنـم ازت یهـ پسـر داشته بـاشم و شبیهه تـو باشهـ تا بتـونه یه دختـر دیگه رو تـو دنیـا مثل من خـوشبخت کنهـ....🌙🍃💕💎 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

من اینقـدر تـو رو دوست دارم کهـ همیشه آرزو میکنـم ازت یهـ پسـر داشته بـاشم و شبیهه تـو باشهـ تا بتـونه یه دختـر دیگه رو تـو دنیـا مثل من خـوشبخت کنهـ....🌙🍃💕💎 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۸ آذر 1398
21K
من یهـ حس عـاشقآنهـ در تـو....💕😻 تـو یهـ عشق جـاودانه در مـن....🌊💫 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

من یهـ حس عـاشقآنهـ در تـو....💕😻 تـو یهـ عشق جـاودانه در مـن....🌊💫 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۸ آذر 1398
20K
از صداهای ماندگار! +سونوگرافی و شنیدن تپش قلبِ بچمون😍🙈👼🏻💕 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

از صداهای ماندگار! +سونوگرافی و شنیدن تپش قلبِ بچمون😍🙈👼🏻💕 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۶ آذر 1398
8K
جهـآن مفهـوم پـوچی بیشـ نیستـ...🌊 وقتی تـو تمـام دنیـآی منی...😻💫💎 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

جهـآن مفهـوم پـوچی بیشـ نیستـ...🌊 وقتی تـو تمـام دنیـآی منی...😻💫💎 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۶ آذر 1398
14K
من دلـم رفتـ واسهـ تـو اخهـ😻💫😘 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

من دلـم رفتـ واسهـ تـو اخهـ😻💫😘 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۰ آذر 1398
3K
خـوشبختی یعنی دوتـا پـای کوچـولو تـو خـونت راه بـره😻🙈💫 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

خـوشبختی یعنی دوتـا پـای کوچـولو تـو خـونت راه بـره😻🙈💫 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۰ آذر 1398
2K
قشنگیـای زنـدگی😻💕 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

قشنگیـای زنـدگی😻💕 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۲۰ آذر 1398
2K
بهـ حـرف بـابـات گـوش نکن اون میگهـ چشمـآت بهـ من بـره و رنگے بشهـ...👀 💕 ولی مـن میگـم عـآشق چشمـآے بـابـا مِهـدیتـم!💫 🙈 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

بهـ حـرف بـابـات گـوش نکن اون میگهـ چشمـآت بهـ من بـره و رنگے بشهـ...👀 💕 ولی مـن میگـم عـآشق چشمـآے بـابـا مِهـدیتـم!💫 🙈 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۸ آذر 1398
3K
وقتی یع بچه بد مامانشو اذیت میکنع و مامانش حالش بد میشع☹ نداشتیم از اینا فندوق جان☹ 😂 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

وقتی یع بچه بد مامانشو اذیت میکنع و مامانش حالش بد میشع☹ نداشتیم از اینا فندوق جان☹ 😂 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۸ آذر 1398
3K
لمس رویـاگونهـ آرامش کهـ میگـن همینهـ🌊 💕 🍃 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

لمس رویـاگونهـ آرامش کهـ میگـن همینهـ🌊 💕 🍃 😻 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۳ آذر 1398
2K
هیـچ حسی بهتـر از اینکهـ بچهـ دستشـو بیـاره سمتت واسهـ اینکهـ بغلـش کنی نیـست😘 🍃 😻 👼 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

هیـچ حسی بهتـر از اینکهـ بچهـ دستشـو بیـاره سمتت واسهـ اینکهـ بغلـش کنی نیـست😘 🍃 😻 👼 #فَݩـدوقـ_جـآݩ👶

۱۳ آذر 1398
2K